Algemene voorwaarden

DPO shape

Algemene voorwaarden DPO Consultancy, gevestigd te ’s Hertogenbosch

Artikel 1 DPO Consultancy B.V.

DPO Consultancy B.V. (“DPOC”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, die zich mede bezighoudt met de implementatie van de GDPR/AVG en het leveren van producten/diensten om organisaties compliant te laten opereren binnen de kaders van deze regelgeving. De vennootschap is gevestigd te ’s Hertogenbosch.

Artikel 2 Toepassing algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan DPOC verstrekte opdrachten, inclusief iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht.

2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten aanzien van DPOC, maar gelden ook ten behoeve van de directie van DPOC, haar werknemers, alsmede ten behoeve van alle andere (hulp)personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van DPOC is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden richting opdrachtgever, alsmede schade als gevolg van door derden opgelegde heffingen of boetes, alles in de meest brede zin van het woord.

2. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de in het in het bovenvermelde lid vermeldde verzekeraar mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- of, als het in totaal door DPOC in het jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling bij de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium hoger is dan € 5.000,-, tot dat bedrag, zulks echter met een maximum van € 10.000,-.

3. De in de vorige leden opgenomen uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DPOC.

4. Een aanspraak tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval, als DPOC niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

5. DPOC is niet gehouden tot vergoeding van enige schade zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover DPOC.

Artikel 4 Honorarium/betalingstermijn/voorschot/onkosten

1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door DPOC vast te stellen uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

2. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

3. DPOC is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen.

4. De door DPOC ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Diversen

1. DPOC voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering is gegeven aan de opdracht. Het is opdrachtgever, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijk verleende toestemming van DPOC, niet toegestaan om de rechten uit een opdracht onder welke titel dan ook aan derden over te dragen.

2. Op de tussen DPOC en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere ter uitvoering van die overeenkomsten gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Eventuele geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en DPOC zullen bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP